Авторам

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Статті подаються в електронній версії (редактор Microsoft Word, поля з усіх сторін по 2 см, Time New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, абзац 0,5).

У тексті статті не повинно бути порожніх рядків. Між словами допускається лише один пробіл.

Усі сторінки тексту мають бути пронумеровані. Обсяг дослідницької статті має бути не менший 10 сторінок (без врахування анотацій та списку використаних джерел). В дослідницькій статті повинно бути проаналізовано не менше 15 джерел. Обсяг оглядової статті має бути не менший 20 сторінок (без врахування анотацій та списку використаних джерел). В оглядовій статті повинно бути проаналізовано не менше 40 джерел. 

Використання автоматичного перекладу наукового тексту (статті, анотації, ключових слів) не допускається. Переклад має бути належної якості. 

Редакція залишає за собою право на наукове та літературне редагування рукопису.


На електронну адресу видання (npnuht@ukr.nеt ) необхідно надіслати:

- файл статті;

- рецензію доктора наук певної галузі (за тематичною спрямованістю статті). Якщо один із авторів статті є доктором наук, то рецензія необов’язкова;

- заяву з підписами автора(-ів) про те, що надіслана стаття раніше не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань;Адреса редакції:


Національний університет

харчових технологій

вул. Володимирська, 68,

корпус Б, к. 412


м. Київ, 01601

Контактні телефони: міський — (044) 287-92-95, внутрішній — 92-95.


E-mail: npnuht@ukr.nеt 

ПОСЛІДОВНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

1. Індекс УДК.

2. Назва статті (англійською та українською мовами). Не варто формулювати назву статті, яка відображатиме практичні цілі та задачі (наприклад, "Розробка технології, обладнання, схеми автоматизації..." тощо. Назва статті повинна відображати наукові цілі.

3. Ініціали та прізвища авторів англійською та українською мовами.

4. Анотація англійською та українською мовами (приблизно 1800 символів з пробілами). Анотація має бути максимально інформативною, це окремий текстовий документ, у якому лаконічно викладені результати дослідження. Не рекомендується використовувати вирази («...отже, таким чином, на основі проведених експериментальних та аналітичних досліджень нами було встановлено…» тощо), варто одразу надавати конкретні результати. У анотації не можна посилатись на статтю ("У статті наведено…"). Не варто обмежуватися констатацією наявності результату у статті, кожний результат потрібно лаконічно описати у анотації. Також слід уникати прямих повторів будь-яких фрагментів статті.

5. Ключові слова (5—6 слів/ключових словосполучень англійською та українською мовами).

6. Структура текстової частини:

- Постановка проблеми. В загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями;

- Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зокрема огляд наукових здобутків зарубіжних вчених. У статті мають бути проаналізовані напрацювання вчених з усього світу. На основі аналізу сучасних статей, зокрема з англомовних журналів, має бути доведена актуальність теми у світі, визначені питання, які потребують вирішення, сформульована мета дослідження

- Матеріали і методи. Повинні бути розкриті в достатній мірі, щоб можна було відтворити дослід. Повинні бути посилання на кожний описаний метод (посилання на сучасні статті, де описано метод. Посилання на державні стандарти не варто надавати).

- Викладення основних результатів дослідження. Результати досліджень мають бути обґрунтовані, пояснені та порівняні із результатами інших авторів з усього світу. Редакцією не беруться до розгляду статті, у яких констатуються лише результати досліджень без детального пояснення і порівняння, адже така констатація не має наукової цінності. Потрібно навести отримані результати, їх математично-статистичний аналіз, детально пояснити кожен результат (чому саме такий результат-наукове пояснення), і порівняти їх із результатами інших вчених з усього світу. В кінці розділу необхідно навести перспективи подальших наукових досліджень.

- Висновки (шаблон рукопису).

7. Після тексту статті в алфавітному порядку наводиться список літературних джерел. Бібліографічні описи оформляються згідно з міжнародним стилем АРА.

Бібліографічний опис подається мовою видання. Не допускається посилання на неопубліковані матеріали. У переліку джерел мають переважати посилання на наукові праці останніх років. Наприкінці кожної публікації наводиться ідентифікатор DOI у форматі https://doi.org/........, якщо він є, або посилання на публікацію.

Також слід обмежити посилання на власні публікації, оскільки це знижує наукову цінність статті та індекс цитування автора. Не можна посилатись на національні стандарти, технічні умови, підручники, конспекти лекцій, лабораторні практикуми та іншу ненаукову літературу. Посилання на патенти слід робити в тексті статті, вказавши лише номер та назву патенту. 

8. Таблиці (у Word або Excel) можна подавати як у тексті, так і в окремих файлах (на окремих сторінках). Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, набраний напівжирним шрифтом, і порядковий номер (без знака №), якщо таблиць кілька. Слово «Таблиця» і номер друкуються курсивом, заголовок — напівжирним шрифтом. Таблиці повинні мати книжковий формат і вільно вміщатися у висоту і ширину журнальної сторінки.

9. Ілюстрації (креслення, рисунки, схеми, діаграми) мають бути розміщені в тексті. Обов’язковою вимогою є надсилання оригінальних файлів рисунків, створених у програмах-редакторах Microsoft Office Excel, Origin, Corel Draw. Усі елементи рисунка (типи, товщина і колір ліній, шрифт текстів тощо) мають вільно редагуватись у наявному програмному забезпеченні). Рисунки в растрових форматах (bmp, gif, jpeg, tif) або у форматі pdf не приймаються до розгляду, оскільки не можуть вільно редагуватися. Вимоги до оформлення рисунків: вісь координат — 0,2 мм, без сітки, сам рисунок (наприклад, крива) — 0,35 мм, текст у рисунку — Times New Roman 9,5, ширина рисунка — до 13 см. Підписи до рисунків набираються безпосередньо під рисунками прямим напівжирним шрифтом.

Фотографії мають бути чіткими та контрастними (формати TIF, JPG з роздільною здатністю 300 dpi), розмірами 6×9. Фотографії друкуються в разі крайньої потреби, якщо наведена на них інформація має значну наукову цінність. Авторам краще завантажити фотографії у хмарний сервіс і в списку літератури дати на них посилання.

10. Математичні формули повинні бути роздруковані з правильним виділенням верхніх і нижніх індексів. Нумерація формул здійснюється арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля сторінки. Індекси від скорочених українських слів друкуються прямим шрифтом малими літерами. В індексах, що складаються з двох скорочених слів, після першого скороченого слова ставиться крапка, після другого — крапка не ставиться. Цифри в індексах також друкуються прямим шрифтом. Індекси, позначені латинськими літерами, друкуються курсивом. У формулах літери латинського алфавіту набираються курсивом, грецького й українського — прямим шрифтом.

Хімічні формули набираються прямим шрифтом. Математичні символи, що входять до складу хімічних формул, — курсивом.

Формули вставляються безпосередньо в текст. Прості формули набираються з клавіатури, а складні — за допомогою редактора формул Microsoft Equation 3.0 object або Math Type 5,6. Інші версії редакторів формул є неприйнятними. Символи вставляються тільки через таблицю символів. Скорочення позначень одиниць фізичних величин мають відповідати Міжнародній системі одиниць (SI).

11. Відомості про авторів статті повинні бути наведені за єдиним зразком у вказаному порядку: прізвище (прописними літерами), ім’я та ім’я по батькові (повністю); наукове звання; посада чи професія, місце роботи; телефон, E-mail.


Відсутність будь-якого з пунктів переліку, зазначеного вище, рецензії, невідповідність вимогам до оформлення, наявність орфографічних, граматичних, стилістичних помилок, автоматичний переклад елементів матеріалу є підставою для відмови в прийнятті статті до друку.

Вимоги до оформлення бібліографічних описів згідно з міжнародним стилем АРА

Внутрішньотекстове посилання повинно містити інформацію про автора праці (якщо книга без автора – редактора/укладача), що цитується, рік видання зазначається через кому.

Приклади: 

1.Якщо автор один:

Текст, текст (Автор, рік) текст…

Текст, текст (Trikkalinou, 2017) текст…

2.Якщо авторів 2–5:

Текст, текст (Автор1, Автор2… & Автор5, рік) текст…

Текст, текст (Trikkalinou, Papazafiropoulou, & Melidonis, 2017) текст…

3.Якщо авторів 6 і більше:

Текст, текст (Trikkalinou та ін., 2017) текст…

4.Посилання на кілька праць різних авторів (одночасно):

Текст, текст (Trikkalinou, 2017; Устинов, 2012) текст…


Упорядкування списку використаних джерел


Якщо в публікації зазначено не більше семи авторів (якщо книга без автора – редакторів/укладачів), то в посиланні необхідно вказати всіх авторів.

Якщо в публікації зазначено вісім і більше авторів (якщо книга без автора – редакторів/укладачів), у посиланні необхідно перерахувати імена перших шести авторів, а потім вставити три крапки (...) та додати ім'я останнього автора.

Назви книг, журналів зазначаються без скорочень.

Приклади: 

1.Книга 1–7 авторів:

Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2, Прізвище3, Ініціали3, Прізвище4, Ініціали4, Прізвище5, Ініціали5, Прізвище6, Ініціали6, & 

Прізвище7, Ініціали7. (Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). Місце видання: Видавництво.

Шульгін, В., Слободяник, М., & Павленко, В. (2014). Хімія. Харків: Фоліо.

2.Книга 8 і більше авторів:

Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2, Прізвище3, Ініціали3, Прізвище4, Ініціали4, Прізвище5, Ініціали5, Прізвище6, Ініціали6 … Прізвище останнього автора, Ініціали. (Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). Місце видання: Видавництво.

Прусова, В. Г., Прихач, О. С., Довгань, К. Л., Остапенко, Г. Г., Бойко, С. О., Поліщук, О. О. … Бондар, Г. Р. (2004). Математика. Київ: Освіта

3.Книга за редакцією

Прізвище редактора, Ініціали. (Ред.). (Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). Місце видання: Видавництво

Фіголь, Н. (Ред.). (2009). Українська мова. Київ: НТУУ "КПІ".

4.Книга без автора

Назва книги: Підназва. (Рік). (номер видання). Місце видання: Видавництво.

Українська мова. (2009). Київ: НТУУ «КПІ».

5.Автореферат або дисертація

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва роботи: Підназва.(Тип роботи з вказівкою наукового ступеня автора). Університет, в якому захищено дисертацію, Місто

Саленко, О. (2001). Наукові основи високоефективного гідрорізання. (Дис. канд. техн. наук). Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ.

6.Матеріали конференцій

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва виступу, Відомості про конференцію. Місце видання: Видавництво.

Поліщук, О. (2008). Інженерія програмного забезпечення, Матеріали конференції молодих вчених. Київ: Наука.

7.Стаття з журналу

Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва статті: Підназва. Назва журналу, Номер журналу, Сторінковий інтервал.

Роїк, М. (2014). Сучасний стан реєстрації представників роду Salix. Біоенергетика, 1(5), 21-23.

8.Електронні ресурси

БО документа*. Взято з http: або doi:

* за прикладами наведеними вище (книги, журналу тощо, але без відомостей про місце видання і видавництво)

Дахно, І. (2014). Право інтелектуальної власності. Київ: ЦУЛ. 

Взято з http://culonline.com.ua/full/959-pravo-intelect-vlasn_dahnopdf.html.

Hsueh, C. (2010). Weblog-based electronic portfolios. Educational Technology Research, 58(2), 11-27. 

doi:10.1007/s11423-008-9098-1.


Список літературних джерел наводиться мовою оригіналу в алфавітному порядку. Спочатку в алфавітному порядку наводяться джерела українською та російською мовами видання, потім – англійською та іншими мовами. 

ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗУВАННЯ

Рукописи наукових статей проходять первинне рецензування на відповідність усім формальним вимогам до тематики, наукового порофілю, змісту, структури, обсягу та порядку оформлення. У разі невідповідності матеріали повертаються авторам на доопрацювання. 


Рівень унікальності авторського тексту визначається за допомогою відповідного програмного забезпечення. У разі невідповідності допустимому відсотку унікальності тексту матеріали повертаються авторам на доопрацювання. 


Після первинного рецензування та перевірки на плагіат рукопис направляється на подвійне «сліпе рецензування» (рецензент не знає автора статті, автор не знає рецензента). Рецензія містить такі складові: параметрична оцінка рукопису та якісна оцінка рукопису.

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Автор несе відповідальність за додержання вимог чинного законодавства при підготовці матеріалів, зокрема норм авторського права і достовірність наведених фактичних даних (цитат, посилань, імен, назв тощо). Опубліковані матеріали є правовою власністю видавця журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій», якщо не узгоджено інше. До друку приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях і не подані до публікації в інші видання. Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати матеріал із зазначенням авторства й джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського та у відкритому доступі в електронній мережі університету. Автор надає право редакційній колегії на рецензування та відхилення поданих для опублікування матеріалів. 


В одному номері може бути видана лише одна стаття автора (як власна, так і в співавторстві).


На публікації поширюється ліцензія: CC BY