Наукові праці Національного університету харчових технологій

Шановні колеги, журнал працює!

У журналі «Наукові праці Національного унівeрситету харчових технологій» публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі технічних та економічних наук.


Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій» включено в перелік наукових фахових видань України з технічних (спеціальності – 121, 126, 133, 141, 144, 151, 162, 181) та економічних (спеціальності – 051, 073, 075) наук, категорія «Б» (Наказ МОН України № 975 від 11.07.2019), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. 


Результати досліджень, представлені в журналі, повинні бути новими, мати чіткий зв'язок з харчовою наукою і становити інтерес для міжнародного наукового співтовариства.


Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій» видається з 1938 року. 


Тематика публікацій


Харчові технології

Механічна та електрична інженерія

Біотехнологія і мікробіологія

Безпека харчових продуктів

Автоматизація та інформаційні технології

Економіка, менеджмент і маркетинг

Фізико-математичні та хімічні науки

Охорона праці, цивільний захист 


Періодичність журналу – 6 номерів на рік.


Мова статей: українська, англійська.


Дедлайн для подачі статті в той чи інший номер відсутній. Після отримання статті та її рецензування, вона ставиться в чергу на опублікування.


Метою наукового журналу є підтримка і популяризація сучасних тенденцій розвитку та впровадження передового досвіду й новітніх досягнень у харчовій промисловості.


Перспективними завданнями видання є:


-розвиток фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технологій створення інноваційних продуктів; 

-аналіз та порівняння результатів передового досвіду вітчизняних і зарубіжних вчених; 

- обговорення проблем і перспектив у галузі харчових технологій. 


Плата за публікацію статті відсутня.


Джерела доходу


Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій» повністю фінансується видавництвом – Національним університетом харчових технологій. Журнал та окремі статті є безкоштовними для читачів.


Електронне резервне копіювання та збереження доступу до вмісту журналу


Зміст журналу додатково зберігається в Електронному архіві наукової періодики України Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Посилання


Політика ідентифікації та розгляду інформації чи звернень про порушення вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, а також усунення таких порушень


З метою виявлення невідповідностей, а також подальшого їх усунення редакція видання проводить моніторинг на відповідність вимогам Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.


Звернення про порушення вимог надсилаються на офіційну електронну пошту видання з аргументацією суті порушення. У разі виявлення порушення редакцією проводяться заходи щодо його усунення. 
ISSN 2617-1945 (online)


ISSN 2225-2924

(рrint)


Ідентифікатор медіа R30-02089


Засновник:

Національний університет харчових технологій

Київ, Україна

www.nuft.edu.ua


Адреса:

Редакція журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій»

НУХТ

вул. Володимирська, 68

Київ, 01601

УкраїнаE-mail: 

npnuht@ukr.nеtВідповідальний секретар: 


Анастасія Шевченко

канд.техн.наук., 

доцент

E-mail: 

npnuht@ukr.nеt Журнал індексується у таких наукометричних базах:


1. EBSCO

2. Google Scholar

3. Index Copernicus