Наукові праці Національного університету харчових технологій

 

ISSN 2617-1945

(online)

 

ISSN 2225-2924

(рrint)

 

 

Засновник:

 

Національний університет харчових технологій

Київ, Україна

www.nuft.edu.ua

 

 

 

 

 

Crossref identifiers of articles

 

 

Журнал індексується у таких наукометричних базах:

 

1. EBSCO

 

 

2. Google Scholar

Google

 

 

 

 

 

 

EN  │ UA │ 

 

Архів

 

 

 

Адреса:

Редакція журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій»

НУХТ
вул. Володимирська, 68
Київ, 01601
Україна

 

E-mail: 

npnuht@ukr.net

 

Відповідальний секретар:

Анастасія Шевченко

канд.техн.наук.,

доцент

E-mail: 

npnuht@ukr.net

 

 

 

 

  • Головна
  • Редакційна колегія
  • Авторам
  • Редакційна етика

У журналі «Наукові праці Національного унівeрситету харчових технологій» публікуються статті за результатами фундаментальних теоретичних розробок і прикладних досліджень у галузі технічних та економічних наук.

Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій» включено в перелік наукових фахових видань України з технічних (спеціальності – 121, 126, 133, 141, 144, 151, 162, 181) та економічних (спеціальності – 051, 073, 075) наук, категорія «Б» (Наказ МОН України № 975 від 11.07.2019), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Результати досліджень, представлені в журналі, повинні бути новими, мати чіткий зв'язок з харчовою наукою і становити інтерес для міжнародного наукового співтовариства.

Журнал «Наукові праці Національного університету харчових технологій» видається з 1938 року.

Тематика публікацій

Харчові технології
Механічна та електрична інженерія
Біотехнологія і мікробіологія
Безпека харчових продуктів
Автоматизація та інформаційні технології
Економіка, менеджмент і маркетинг
Фізико-математичні та хімічні науки
Охорона праці, цивільний захист

Періодичність журналу – 6 номерів на рік.

Мова статей: українська, англійська.

Метою наукового журналу є підтримка і популяризація сучасних тенденцій розвитку та впровадження передового досвіду й новітніх досягнень у харчовій промисловості.

Перспективними завданнями видання є:

-розвиток фундаментальних і прикладних досліджень у галузі технологій створення інноваційних продуктів;
-аналіз та порівняння результатів передового досвіду вітчизняних і зарубіжних вчених;
- обговорення проблем і перспектив у галузі харчових технологій.

Плата за публікацію статті відсутня.

Процедура рецензування

Рукописи наукових статей проходять первинне рецензування на відповідність усім формальним вимогам до тематики, наукового порофілю, змісту, структури, обсягу та порядку оформлення. У разі невідповідності матеріали повертаються авторам на доопрацювання.

Рівень унікальності авторського тексту визначається за допомогою відповідного програмного забезпечення. У разі невідповідності допустимому відсотку унікальності тексту матеріали повертаються авторам на доопрацювання.

Після первинного рецензування та перевірки на плагіат рукопис направляється на подвійне «сліпе рецензування» (рецензент не знає автора статті, автор не знає рецензента).

Авторське право

Автор несе відповідальність за додержання вимог чинного законодавства при підготовці матеріалів, зокрема норм авторського права і достовірність наведених фактичних даних (цитат, посилань, імен, назв тощо). Опубліковані матеріали є правовою власністю видавця журналу «Наукові праці Національного університету харчових технологій», якщо не узгоджено інше. До друку приймаються рукописи, які раніше не були опубліковані в друкованих та електронних виданнях і не подані до публікації в інші видання. Автор, який подає матеріали до друку, зберігає за собою всі авторські права та надає відповідному виданню право першої публікації, дозволяючи розповсюджувати матеріал із зазначенням авторства й джерела первинної публікації, а також погоджується на розміщення її електронної версії на сайті Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського та у відкритому доступі в електронній мережі університету. Автор надає право редакційній колегії на рецензування та відхилення поданих для опублікування матеріалів.

В одному номері може бути видана лише одна стаття автора (як власна, так і в співавторстві).

На публікації поширюється ліцензія: CC BY

Політика ідентифікації та розгляду інформації чи звернень про порушення вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, а також усунення таких порушень

З метою виявлення невідповідностей, а також подальшого їх усунення редакція видання проводить моніторинг на відповідність вимогам Порядку формування Переліку наукових фахових видань України.

Звернення про порушення вимог надсилаються на офіційну електронну пошту видання з аргументацією суті порушення. У разі виявлення порушення редакцією проводяться заходи щодо його усунення.

Головний редактор
Олександр Шевченко

д-р техн. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2026-0224
npnuht@ukr.net

Відповідальний секретар
Анастасія Шевченко

канд. техн. наук, доц., Національний університет
харчових технологій, Україна
https://orcid.
org/0000-0002-6215-04860
npnuht@ukr.net

Агота Гєдре Райшене

д-р екон. наук, Литовський інститут аграрної
економіки, Литвa
https://app.webofknowledge.com/author/record /3287947
agotagiedre@ gmail.com

Атанаска Тенєва

д-р екон. наук, доц., Університет харчових технологій,
Болгарія
https://app.webofknowledge.com/author/record/6905719
?lang=ru_RU&SID=C1ikmVKadQ3RdqgZ7Qk
atanaska_teneva@abv.bg

Анатолій Заїнчковський

д-р екон. наук, проф., Національний університет харчових технологій, Україна
kaf_ekon_pravo@ukr.net

Анатолій Ладанюк

д-р техн. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
http://orcid.org/0000-0002-5411-3284
ladanyuk@ukr.net

Андрій Маринін

канд. техн. наук, ст. наук. сп., Національний університет
харчових технологій, Україна
http://orcid.org/0000-0001-6692-7472
andrii_marynin@ukr.net

Браян Мак Кенна

д-р техн. наук, проф., Університетський коледж
Дубліна, Ірландія
https://orcid.org/0000-0001-5750-964X

Валерій Мирончук

д-р техн. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5825-4335
mironchuk vg@ukr.net

Василь Кишенько

канд. техн. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна https://app.webofknowledge.com/author/record /19575831

Василь Пасічний

д-р техн. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
http://orcid.org/0000-0002-3219-1564
pasww1@ukr.net

Вʼячеслав Іващук

д-р техн. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна mm
https://orcid.org/0000-0002-9678-0990
ivaschuk@nuft.edu.ua

Віктор Стабніков

д-р техн. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
http://orcid.org/0000-0003-3738-8056

Володимир Зав’ялов

д-р техн. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
http://orcid.org/0000-0001-9382-9050
zavialov@nuft.edu.ua

Галина Колісник

д-р екон. наук, проф., Ужгородський національний
університет, Україна
https://scholar.google.com.ua/citations?user=hdHkFTg
AAAAJ&hl=ru
halyna.kolisnyk@uzhnu.edu.ua

Галина Поліщук

д-р техн. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
http://orcid.org/0000-0003-3013-3245
milknuft@i.ua

Герхард Шльонінг

д-р техн. наук, Університет природних ресурсів і
природознавства, Австрія
https://orcid.org/0000-0003-1321-9186
gerhard.schleining@boku.ac.at

Дайва Лескаускайте

д-р техн. наук, проф., Каунаський технологічний
університет, Литва
https://orcid.org/0000-0003-0344-2886
daiva.leskauskaite@ktu.lt

Ірина Штулер

д-р екон. наук, проф., ВНЗ «Національна академія
управління», Україна
https://orcid.org/0000-0002-0852-8526
Shkirka2002@ukr.net

Кристина Сильва

д-р техн. наук, проф., Католицький університет Португалії,
http://orcid.org/0000-0002-0495-3955
clsilva@porto.ucp.pt

Лада Шірінян

д-р екон. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8349-2113
ladashirinyan@ukr.net

Лариса Арсеньєва

д-р техн. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0976-7625
ars-l@ukr.net

Наталія Луцька

канд. техн. наук, доц., Національний університет
харчових технологій, Україна
https://orcid.org/0000-0001-8593-0431
lutskanm2017@gmail.com

Олександр Бутнік-Сіверський

д-р екон. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2492-231X
busiv@ukr.net

Олександр Гавва

д-р техн. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
https://orcid.org/0000-0003-2938-0230
gavvaoleksandr@gmail.com

Олександр Кургаєв

д-р техн. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
https://orcid.org/0000-0001-5348-2734

Олена Дерев’янко

д-р екон. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1857-2862
oderevianko14@gmail.com

Олена Стабнікова

канд. техн. наук, доц., Національний університет
харчових технологій, Україна
http://orcid.org/0000-0003-4156-3021

Паола Піттіа

д-р техн. наук, проф., Університет Терамо, Італія
https://orcid.org/0000-0003-0020-9077
ppittia@unite.it

Володимир Ковбаса

д-р техн. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
https://app.webofknowledge.com/author/record/29000762
hlib@i.ua

Світлана Бондаренко

д-р хім. наук, проф., Національний університет
харчових технологій, Україна
http://orcid.org/0000-0002-9429-3507
svitlana.bondarenko@ukr.net

Світлана Літвинчук

канд. техн. наук, доц., Національний університет
харчових технологій, Україна
https://app.webofknowledge.com/author/record/14819285

Сергій Чумаченко

д-р техн. наук, ст. наук. сп., Національний університет
харчових технологій, Україна
http://orcid.org/0000-0002-8894-4262
sergiy23.chumachenko@gmail.com

Хууб Леліевельд

д-р наук, проф., асоціація «Міжнародна гармонізацій-
на ініціатива», Нідерланди
https://orcid.org/0000-0002-4233-7299
huub.lelieveld@inter.nl.net

 

 


   

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Статті подаються у вигляді вичитаних роздруківок на папері формату А4 (поля з усіх сторін по 2 см, Time New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) та електронної версії (редактор Microsoft Word).
У тексті статті не повинно бути порожніх рядків. Між словами допускається лише один пробіл.
Усі сторінки тексту мають бути пронумеровані. Обсяг статті має бути не менший 15 тис. знаків і не перевищувати 24 тис. знаків (як виняток, не більше 40 тис. знаків).

ПОСЛІДОВНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

1. Індекс УДК.
2. Назва статті (англійською та українською мовами).
3. Ініціали та прізвища авторів англійською та українською мовами.
4. Анотація англійською та українською мовами (не менше 1800 символів з пробілами). Анотація має бути максимально інформативною, це окремий текстовий документ, у якому лаконічно викладені результати дослідження. У тексті анотації не варто використовувати загальні фрази, вказувати несуттєві деталі й загальновідомі положення. Також слід уникати прямих повторів будь-яких фрагментів статті.
5. Ключові слова (5—6 слів/ключових словосполучень англійською та українською мовами).
6. Структура текстової частини:
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, зокрема огляд наукових здобутків зарубіжних вчених;
- формулювання мети статті;
- опис матеріалів і методів дослідження;
- викладення основних результатів дослідження;
- висновки і перспективи подальших наукових досліджень (шаблон рукопису).
7. Після тексту статті в алфавітному порядку наводиться список літературних джерел (не менше п’яти джерел). Бібліографічні описи оформляються згідно з міжнародним стилем АРА.
Бібліографічний опис подається мовою видання. Не допускається посилання на неопубліковані матеріали. У переліку джерел мають переважати посилання на наукові праці останніх років.
Також слід обмежити посилання на власні публікації, оскільки це знижує наукову цінність статті та індекс цитування автора. Не можна посилатись на національні стандарти, технічні умови, підручники, конспекти лекцій, лабораторні практикуми та іншу ненаукову літературу. Посилання на патенти слід робити в тексті статті, вказавши лише номер та назву патенту. У статті мають бути проаналізовані напрацювання вчених з усього світу. На основі аналізу сучасних статей з англомовних журналів має бути доведена актуальність теми у світі, визначені питання, які потребують вирішення, сформульована мета дослідження.   
8. Таблиці (у Word або Excel) можна подавати як у тексті, так і в окремих файлах (на окремих сторінках). Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок, набраний напівжирним шрифтом, і порядковий номер (без знака №), якщо таблиць кілька. Слово «Таблиця» і номер друкуються курсивом, заголовок — напівжирним шрифтом. Таблиці повинні мати книжковий формат і вільно вміщатися у висоту і ширину журнальної сторінки.
9. Ілюстрації (креслення, рисунки, схеми, діаграми) мають бути розміщені в тексті. Обов’язковою вимогою є надсилання оригінальних файлів рисунків, створених у програмах-редакторах Corel Draw Х6, Origin. Усі елементи рисунка (типи, товщина і колір ліній, шрифт текстів тощо) мають вільно редагуватись у наявному програмному забезпеченні). Рисунки в растрових форматах (bmp, gif, jpeg, tif) або у форматі pdf не приймаються до розгляду, оскільки не можуть вільно редагуватися. Вимоги до оформлення рисунків: вісь координат — 0,2 мм, без сітки, сам рисунок (наприклад, крива) — 0,35 мм, текст у рисунку — Times New Roman 9,5, ширина рисунка — до 13 см. Підписи до рисунків набираються безпосередньо під рисунками прямим напівжирним шрифтом.
Фотографії мають бути чіткими та контрастними (формати TIF, JPG з роздільною здатністю 300 dpi), розмірами 6×9. Фотографії друкуються в разі крайньої потреби, якщо наведена на них інформація має значну наукову цінність. Авторам краще завантажити фотографії у хмарний сервіс і в списку літератури дати на них посилання.
10. Математичні формули повинні бути роздруковані з правильним виділенням верхніх і нижніх індексів. Нумерація формул здійснюється арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля сторінки. Індекси від скорочених українських слів друкуються прямим шрифтом малими літерами. В індексах, що складаються з двох скорочених слів, після першого скороченого слова ставиться крапка, після другого — крапка не ставиться. Цифри в індексах також друкуються прямим шрифтом. Індекси, позначені латинськими літерами, друкуються курсивом. У формулах літери латинського алфавіту набираються курсивом, грецького й українського — прямим шрифтом.
Хімічні формули набираються прямим шрифтом. Математичні символи, що входять до складу хімічних формул, — курсивом.
Формули вставляються безпосередньо в текст. Прості формули набираються з клавіатури, а складні — за допомогою редактора формул Microsoft Equation 3.0 object або Math Type 5,6. Інші версії редакторів формул є неприйнятними. Символи вставляються тільки через таблицю символів. Скорочення позначень одиниць фізичних величин мають відповідати Міжнародній системі одиниць (SI).
11. Відомості про авторів статті повинні бути наведені за єдиним зразком у вказаному порядку: прізвище (прописними літерами), ім’я та ім’я по батькові (повністю); наукове звання; посада чи професія, місце роботи; телефон, E-mail.
12. Дата надходження статті до редакції (після тексту надрукованого матеріалу).
Використання автоматичного перекладу наукового тексту (статті, анотації, ключових слів) не допускається. Переклад має бути належної якості.
Відсутність будь-якого з пунктів переліку, зазначеного вище, рецензії, невідповідність вимогам до оформлення, наявність орфографічних, граматичних, стилістичних помилок, автоматичний переклад елементів матеріалу є підставою для відмови в прийнятті статті до друку.

Вимоги до оформлення бібліографічних описів згідно з міжнародним стилем АРА

Внутрішньотекстове посилання повинно містити інформацію про автора праці (якщо книга без автора – редактора/укладача), що цитується, рік видання зазначається через кому.
Приклади:
1.Якщо автор один:
Текст, текст (Автор, рік) текст…
Текст, текст (Trikkalinou, 2017) текст…
2.Якщо авторів 2–5:
Текст, текст (Автор1, Автор2… & Автор5, рік) текст…
Текст, текст (Trikkalinou, Papazafiropoulou & Melidonis, 2017) текст…
3.Якщо авторів 6 і більше:
Текст, текст (Trikkalinou та ін., 2017) текст…
4.Посилання на кілька праць різних авторів (одночасно):
Текст, текст (Trikkalinou, 2017; Устинов, 2012) текст…

Упорядкування списку використаних джерел

Якщо в публікації зазначено не більше семи авторів (якщо книга без автора – редакторів/укладачів), то в посиланні необхідно вказати всіх авторів.
Якщо в публікації зазначено вісім і більше авторів (якщо книга без автора – редакторів/укладачів), у посиланні необхідно перерахувати імена перших шести авторів, а потім вставити три крапки (...) та додати ім'я останнього автора.
Назви книг, журналів зазначаються без скорочень.
Приклади:
1.Книга 1–7 авторів:
Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2, Прізвище3, Ініціали3, Прізвище4, Ініціали4, Прізвище5, Ініціали5, Прізвище6, Ініціали6, &
Прізвище7, Ініціали7. (Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). Місце видання: Видавництво.
Шульгін, В., Слободяник, М., & Павленко, В. (2014). Хімія. Харків: Фоліо.
2.Книга 8 і більше авторів:
Прізвище1, Ініціали1, Прізвище2, Ініціали2, Прізвище3, Ініціали3, Прізвище4, Ініціали4, Прізвище5, Ініціали5, Прізвище6, Ініціали6 … Прізвище останнього автора, Ініціали. (Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). Місце видання: Видавництво.
Прусова, В. Г., Прихач, О. С., Довгань, К. Л., Остапенко, Г. Г., Бойко, С. О., Поліщук, О. О. … Бондар, Г. Р. (2004). Математика. Київ: Освіта
3.Книга за редакцією
Прізвище редактора, Ініціали. (Ред.). (Рік). Назва книги: Підназва (номер видання). Місце видання: Видавництво
Фіголь, Н. (Ред.). (2009). Українська мова. Київ: НТУУ "КПІ".
4.Книга без автора
Назва книги: Підназва. (Рік). (номер видання). Місце видання: Видавництво.
Українська мова. (2009). Київ: НТУУ «КПІ».
5.Автореферат або дисертація
Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва роботи: Підназва.(Тип роботи з вказівкою наукового ступеня автора). Університет, в якому захищено дисертацію, Місто
Саленко, О. (2001). Наукові основи високоефективного гідрорізання. (Дис. канд. техн. наук). Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ.
6.Матеріали конференцій
Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва виступу, Відомості про конференцію. Місце видання: Видавництво.
Поліщук, О. (2008). Інженерія програмного забезпечення, Матеріали конференції молодих вчених. Київ: Наука.
7.Стаття з журналу
Прізвище, Ініціали. (Рік). Назва статті: Підназва. Назва журналу, Номер журналу, Сторінковий інтервал.
Роїк, М. (2014). Сучасний стан реєстрації представників роду Salix. Біоенергетика, 1(5), 21-23.
8.Електронні ресурси
БО документа*. Взято з http: або doi:
* за прикладами наведеними вище (книги, журналу тощо, але без відомостей про місце видання і видавництво)
Дахно, І. (2014). Право інтелектуальної власності. Київ: ЦУЛ.
Взято з http://culonline.com.ua/full/959-pravo-intelect-vlasn_dahnopdf.html.
Hsueh, C. (2010). Weblog-based electronic portfolios. Educational Technology Research, 58(2), 11-27.
doi:10.1007/s11423-008-9098-1.

Список літературних джерел наводиться мовою публікації в алфавітному порядку. Спочатку в алфавітному порядку наводяться джерела українською та російською мовами видання, потім – англійською та іншими мовами.

На електронну адресу видання (npnuht@ukr.net) необхідно надіслати:

- файл статті;
- рецензію доктора наук певної галузі (за тематичною спрямованістю статті). Якщо один із авторів статті є доктором наук, то рецензія необов’язкова;
- заяву з підписами автора(-ів) про те, що надіслана стаття раніше не друкувалася і не подана до будь-яких інших видань;
- витяг з протоколу засідання кафедри (підрозділу) з рекомендацією роботи до друку.

Адреса редакції:

Національний університет
харчових технологій
вул. Володимирська, 68,
корпус Б, к. 412

м. Київ, 01601
Контактні телефони: міський — (044) 287-92-95, внутрішній — 92-95.

E-mail: npnuht@ukr.net

 

 

 

Правила та положення академічної етики

Редакція суворо дотримується всіх правил і норм, рекомендованих для академічних та наукових журналів Комітетом з етики наукових публікацій – COPE (офіційний вебсайт: https://publicationethics.org/resources).

Звертаємо увагу авторів, а також рецензентів на норми COPE, якими редакційна колегія журналу керується у своїй діяльності:

1. Усі члени редакційної колегії гарантують авторам дотримання балансу між свободою висловлювання, з одного боку, та академічною доброчесністю – з іншого
2. У будь-який момент часу автори вже опублікованих статей мають право вимагати відкликання, опублікувати вибачення, роз'яснення та/або виправлення. У разі підтримання головним редактором цих намірів авторів, редактори також можуть вимагати додаткових пояснень перед публікацією такої інформації.
3. Редактори несуть відповідальність за визначення того, чи відповідає потенційний поданий рукопис обсягу та вимогам журналу. Рішення про те, що текст не відповідає одній із вимог, має бути передане безпосередньо автору (авторам) разом із поясненням та (необов’язково) рекомендацією щодо альтернативних можливостей публікації.
4. Редактори несуть відповідальність за пояснення процедури подвійного «сліпого» рецензування як авторам, так і незалежним рецензентам. Усі рецензенти повинні отримувати регулярні (принаймні раз на рік) сповіщення електронною поштою із нагадуваннями та оновленнями відповідних правил і процедур
5. Редактори несуть відповідальність за щорічний перегляд внутрішніх правил академічного видавництва та стандартів подвійного «сліпого» рецензування
6. Нові редактори не мають права скасовувати рішення редакторів, які працювали раніше. Єдиним винятком є подана зовнішня скарга щодо плагіату чи інших порушень.
7. Редактори несуть відповідальність за подвійну конфіденційність і належне кодування всіх текстів перед тим, як їх відправляти на «сліпе» рецензування
8. Статті, що містять критику раніше опублікованих праць (у цьому журналі чи будь-якому іншому), спричиняють наукові суперечки та/або представляють негативні результати, слід трактувати, як звичайні статті, що описують оригінальні результати авторів. Статті цієї категорії також повинні підлягати стандартному подвійному «сліпому» рецензуванню.
9. Якщо редактори виявили плагіат, вони мають право офіційно чи самостійно зв’язатися з роботодавцем автора, міністерством освіти у відповідній країні або іншим регулюючим органом, щоб повідомити про випадок плагіату.
10. Якщо про випадок плагіату повідомлено ззовні, редактори повинні надати всі наявні докази, крім імен «сліпих» рецензентів, які беруть участь у цьому рецензуванні.
11. Редактори відповідальні за інформування міжнародних баз даних та Інтернет-бібліотек у разі відкликання. Однак редактори не можуть нести відповідальність за час оновлення відповідних баз даних і бібліотек.
12. Цей журнал утримується від будь-якої рекламної діяльності як такої та зосереджується на видавничій діяльності. Реклама може бути опублікована у виняткових випадках. Опублікована реклама повинна бути безпосередньо пов’язана з науковими дослідженнями, вищою освітою і тематикою науково-практичних конференцій.
13. Конфлікт інтересів повинен вирішуватися відповідно до норм COPE. У таких ситуаціях редактори (або видавці від їхнього імені) повинні знайти подібний випадок серед тих, що описані на офіційному сайті COPE, і діяти відповідно.

 Редакційна політика конфіденційності. Відповідність GDPR

Редакція та редакційна колегія прагнуть підтримувати довірчі стосунки з усіма авторами та рецензентами.
У липні 2019 року ми оновили наші внутрішні правила та кодекс етики, щоб повністю відповідати чинній політиці GDPR (загального регламенту захисту даних).

Основні положення редакційної політики конфіденційності:

1. Редактори, які безпосередньо спілкуються з авторами, несуть відповідальність за збереження всіх особистих даних останніх у суворій таємниці.
2. Редакція та редакційна колегія не повинні використовувати особисті дані, надані авторами та рецензентами, з приватною метою, включаючи дослідницький/академічний характер (наприклад, опитування клієнтів або маркетингові дослідження)
3. Якщо редакція та редакційна колегія планують провести опитування серед авторів та/або рецензентів, особи, які беруть участь у ньому, повинні бути заздалегідь поінформовані та надати відповідний дозвіл.
4. Редакція та редакційна колегія можуть вільно ділитися особистою інформацією про авторів у разі, коли виявлено плагіат і триває офіційне розслідування, розпочате третьою стороною.
5. Місце роботи авторів та контактна електронна адреса публікуються на вступній сторінці кожної статті. До цих даних надається відкритий доступ. Якщо автор проти того, щоб його електронна пошта була опублікована, він повинен повідомити про це редакцію після затвердження матеріалів для публікації.
6. Місце роботи авторів в усьому світі розглядається як невід’ємна частина індексації статей у міжнародних базах даних, отже, такий вид інформації розглядається як дані з відкритим доступом, і всім авторам пропонується повідомити своє офіційне місце роботи під час подання матеріалів.
7. Редакція та редакційна колегія ніколи не передаватимуть особисту контактну інформацію (номери телефонів, електронні листи, скайп-ім'я тощо) будь-яким третім особам (приватним або комерційним).
8. Мінімальний термін зберігання персональних даних – календарний рік з дня першого контакту. Редакція залишає за собою право видаляти будь-які персональні дані про авторів та/або рецензентів раніше ніж через 1 рік, якщо матеріали не затверджено до публікації (рецензент більше не співпрацює з редакцією).
9. Якщо будь-яка особа отримала електронний лист від редакції через технічну або людську помилку (наприклад, друкарська помилка в електронній адресі), ми просимо  якнайшвидше видалити цей електронний лист і якомога швидше повідомити відправника.
10. Якщо ви хочете, щоб усі ваші особисті дані були видалені з наших внутрішніх редакційних записів, зв’яжіться з редакцією електронною поштою